Ta deg en pause

Annonse

150 tunneler skal sikres på Vestlandet

Stor oversikt

Det er planlagt omfattende tunnelarbeid på Vestlandet i 2018. Tunneler kan stenge opp til tre timer. Se hvilke tunneler og veistrekninger som vil påvirke deg.

0

Annonse

Statens Vegvesen skal oppgradere rundt 200 tunneler på Vestlandet. Tunnelene skal få ny og mer ensartet utrustning. Hensikten er at det skal bli tryggere å ferdes, samt bedre kjøreforhold.

Arbeidet som skal utføres vil variere. Hver enkelt tunnel krever sine egne tiltaksplaner hvor man tar hensyn til alder, lengde, standard og trafikkmengde.

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland utgjør Statens Vegvesen Region vest. I denne regionen er det flere tunneler enn i noe annet sted i hele landet.

Tunneloppgraderingsprosjektet begynte i 2015, og kommer til å sørge for stor aktivitet i regionen det kommende året. Prosjektet omfatter de tunnelene som ikke har utrustning etter forskriftene. Det blir ny utrustning i tunneler med en lengde over 500 meter på Europa-, riks- og fylkesveier i henhold til tunneltrygghetsforskriftene.

Rundt 200 tunneler i regionen trenger tiltak for å møte kravene i forskriftene.

Arbeidet er i gang og skal være ferdig innen 2025. Det forventes derfor at aktiviteten kommer til å øke i årene fremover.

E16 Gudvangatunnelen. Foto: Silje Drevdal, Statens vegvesen.
Tunnelprosjektet

Annonse

Hva som skal gjøres i hver enkelt tunnel vil variere. Men for mange av tunnelene er det aktuelt å bytte ut vifter for å bedre ventilasjonen og mulighetene for å drive ut røyk ved en eventuell brann. CO og NO-gasser bygger seg opp og målerne inne i tunnelen registrer gassnivåene og starter viftene automatisk hvis det trengs.

Det blir plassert ut nytt slokkeutstyr, nødutgangene skal merkes bedre og nødkommunikasjonen med direktekonktakt med Vegtrafikksentralen og nødetatene.

Inne i tunnelene er det nødskap for hver 125-250 meter. I disse nødskapene finner man brannslokningsutstyr og telefon. Dersom et brannslokningsapparat blir fjernet går det et signal til Vegtrafikksentralen, som igjen varsler nødetatene.

Tunnellysene blir oppgradert etter forskriften. Lysene blir oppgradert til LED-lys som er sterkere. Hensikten er å spare strøm, mindre vedlikehold og bedre opplevelsen for bilistene. Det blir også montert ledelys som blir tent automatisk i nødsituasjoner.

Det blir bygget flere havarilommer og snuplasser. Kabelnettet blir oppgradert og sikringen mot brann blir forbedret ved å dekke til frostsikringen med sprøytebetong.

Tunneler som skal få snuplasser kan bli stengt opp mot tre timer grunnet sprenging. Dette er arbeid som i utgangspunktet vil foregå på nattestid og det vil bli satt opp kolonnekjøring.

Framdriften

I januar 2018 er det elleve tunneler som er ferdig, eller i sluttfasen:

 • E16 Stavenes
 • E16 Onstad
 • E16 Fretheim
 • E39 Hordvik
 • E39 Bjørsvik
 • E39 Mundalsberg
 • Fv. 53 Midnestunnelen
 • Fv. 53 Bermålstunnelen
 • Fv. 55 Kvernhagtunnelen
 • Fv. 57 Undalstunnelen
 • Fv. 616 Skatestraumtunnelen

  Betongarbeid i E39 Masfjordtunnelen. Foto: Silje Drevdal, Statens vegvesen
Dette skjer videre

Utlysing av E16 Bjørkhaugtunnelen, Sætretunnelen og Arnanipatunnelen vil skje i mars/april. Oppgraderingene starter rett før ferien.

E16 Langhelletunnelen og Beitlatunnelen skal oppgraderes, og arbeidet starter i mars 2018.

E39 Bjørviktunnelen, Mundalbergtunnelen og E16 Fretheimstunnelen og Onstadtunnelen ferdigstilles. Bjørviktunnelen og Mundalbergtunnelen skulle vært ferdig i 2017, men ble forsinket på grunn av an entreprenørkonkurs. De to E16-tunnelene er inne i siste fase av arbeidet og blir ferdigstilt i løpet av de første ukene i 2018.

E16 Gudvangatunnelen blir det oppstart av elektroarbeid. Tunnelen byr på utfordringer for entreprenørene, både på grunn av lengden og arbeidsmengden. I tillegg er ligger tunnelen på en trafikkert strekning uten omkjøringsmuligheter. Det er sprengt ut snuplasser, og det skal være muligheter for større kjøretøy å snu midt i tunnelen. Arbeidet skal være ferdig i februar 2018. I mars begynner elektroarbeidet i tunnelen, som forventes å være ferdig sent i 2019.

Arbeidet med E16 Flenjatunnelen starter. Arbeidet med denne tunnelen har latt vente på seg på grunn av arbeid på andre tunneler i området. Sprengningsarbeidet vil trolig starte på vårparten og man venter at tunnelen vil bli nattestengt.

E39 Bømlafjordtunnelen ferdigstilles. Arbeidet startet i slutten av 2016 og ble ferdig i februar 2018. Det er kun testing av utstyr som gjenstår.

Oversiktskart tunneloppgraderingar på E16 og E39 i Region vest.

Arbeidet med E39 Masfjordtunnelen startet rett før jul og skal etter planen være ferdig til sommeren 2019.

Arbeidet med E39 Matrebergtunnelen og Trodalstunnelen skal starte opp høsten 2018. oppdraget blir lyst ut i løpet av våren. Sammen med Masfjordtunnel vil det være arbeid i tre tunneler i området, og det vil bli kolonnekjøring gjennom tunnelene store deler av døgnet.

E39 Uføretunnelen har planlagt oppstart til sommeren eller tidlig høst.

E39 Håklepptunnelen har planlagt oppstart høsten 2018 og skal være ferdig året etter.

Mot slutten av 2018 blir fv. 7 Hagaåstunnelen og Liarostunnelen ferdigstilt.

Ferdigstilling av Høyangertunnelen på fv. 55. Arbeidet har vært noe forsinket, men det forventes at arbeidet blir ferdigstilt i løpet av våren 2018.

Fv. 55 Hovdetunnelen. Rehabiliteringen startet ved årsskiftet og kommer til å fortsette gjennom hele 2018 og er forventet ferdig på nyåret 2019.

Oppstart fv. 609 Kvernbergtunnelen. Det er mindre arbeid som skal gjennomføres, og det kommer ikke til å ha stor innvirkning på trafikken.

Oppstart fv. 55 Tussviktunnelen i Balestrand kommunde. Det er kun tiltak av mindre omfang som skal gjennomføres. Arbeidet starter høsten 2018.

Oppstart fv. 55 Vadheimstunnelen blir utslyst i andre halvdel av 2018 og kommer til å ha oppstart mot slutten av året.

Fv. 55 Røneidtunnelen, Ottatunnelen og Råumtunnelen vil åpnes opp for anbud 8. februar, og man regner med at arbeidet vil starte opp rundt påsketider. I Råumtunnelen og Ottatunnelen vil det bli arbeid på dagtid. I Røneidtunnelen vil det bli stengt om natta grunnet sprengningsarbeid.

Oppgraderinger i Rogalandstunnelene starter i februar 2018, og fremdriftsplanen er ikke fastsatt enda. Foreløpig er det foreslått å starte med disse tunnelene i 2018:

Fv. 47 Karmøytunnelen

Fv. 517 Hamratunnelen

Fv. 117 Furelitunnelen

Fv. 281 Frafjordtunnelen

Fv. 519 Finnøytunnelen

Fv. 606 Talgjetunnelen

Fakta

I 2004 vedtok Europakommisjonen tunneldirektivet med mål om å sikre laveste trygghetsnivå. Direktivet setter krav til tiltak for å forebygge alvorlige hendelser som kan sette menneskeliv i fare. Direktivet setter krav til at det skal finnes utstyr som gjør det mulig å komme seg ut ved en eventuell ulykke.

Direktivet ble innført som forskrift i Norge som et minimumskrav til sikkerhet i visse tunneler, og ble satt i kraft i 2007. Forskriften gjelder for tunneler på Europaveier og riksveier som er over 500 meter.

Tunneltrygghetsforskriften ble satt i kraft i 2015 og gjelder for tunneler over 500 meter som har gjennomsnittlig trafikk på over 300 kjøretøy per døgn gjennom året.

Tunneloppgraderingsprosjektet tar for seg de tunnelene som ikke har utrustning etter forskriftene.

Rundt 150 tunneler i Region vest vil trenge oppgradering for å oppfylle kravene i forskriften.

Etter planene skal tunnelene E16 og E39 være ferdig oppgraderte i 2020. Arbeidet ble påbegynt i 2015. Fylkesvegtunnelene skal være ferdig til 2025.

Annonse